Förvaltningsplanen för kungsörn är nu fastställd. Den beskriver att vi idag ligger långt under riksdagens miniminivå om 600 årliga häckningar och föreslår en rad konkreta åtgärder för att kunna nå det målet. Förvaltningsplanen tillsammans med Åtgärdsprogrammet är viktiga instrument för att kunna uppnå en livskraftig population och för att kunna uppfylla svenska och internationella krav och målsättningar för arten och biologisk mångfald. I detta arbete är Kungsörn Sverige en central aktör.

Förvaltningsplanen hittar du här:

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/sveriges-miljoarbete/regeringsuppdrag/2013/forvaltningsverktyg-bjorn-jarv-lo-orn/ru-forvaltningsplaner-kungsorn-20130228.pdf