Sverige måste ha en betydligt större stam av kungsörn än idag och vi måste dessutom komma till rätta med de hot som idag vilar över kungsörnen. Det anser Sveriges Ornitologiska Förening och Kungsörn Sverige i ett gemensamt förslag som sänts till Miljödepartementet och Naturvårdsverket.

I stället för 150 lyckade häckningar, som regeringen föreslår, måste vi nå en nivå på 480 lyckade häckningar per år för att nå gynnsam bevarandestatus. Det innebär en population på 1250 par, vilket är ungefär det dubbla jämfört med idag. Vi måste också sträva efter att kungsörnens utbredning omfattar hela landet och inte enbart 40 procent som idag. Den hotbild som vilar över kungsörnen, och som är betydande, måste också begränsas avsevärt för att arten på sikt ska ha en gynnsam bevarandestatus.

Sedan början av 2000-talet har den svenska rovdjurspolitiken haft ett mål på minst 600 häckande par kungsörnar. Men i den nya rovdjurspropositionen har regeringen gått ifrån detta och konstruerat ett helt nytt mål i form av ett referensvärde på 150 par. Med detta avses att det ska vara minst 150 lyckade häckningar per år.

Detta är helt otillräckligt anser SOF och Kungsörn Sverige. Propositionen strider dessutom mot både åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen för kungsörnen. Dessa båda dokument har tagits fram på uppdrag av regeringen, men av någon anledning verkar regeringen inte längre vilja kännas vid dem.

Uppdaterat!
Läs det gemensamma förslaget här: