Kungsörn Sveriges symposium 2014 är i år förlagt
till Boden den 26-28 september. Fredagen den 26
blir troligen en gemensam dag med Naturvårdsverket som har ett uppdrag när det gäller att se över
inventeringskriterierna för kungsörn. Mer detaljer om
kungsörnsymposiet kommer att presenteras här inom kort. Redan nu kan vi flagga för intressanta föreläsningar om bland annat sändarteknik, genetik och födoval samt en exkursion till klassiska lappugglemarker.