Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) har nu tillsammans med Kungsörn Sverige yttrat sig om Örndalen Exploatering ABs överklagan av beslutet att inte tillåta tursitanläggningen i Skorvdalen. Bolaget argumenterar för att en skidanläggning är ett så kallat allt överskuggande allmänintresse, att inga alternativa lokaler finns för en skidanläggning och att kungsörnen inte är hotat i Sverige. Kungsörn Sverige och SOF anser att det inte finns grund för bolagets påståenden utan anser att Mark- och Miljödomstolens avslag var välgrundat. Yttrandet i sin helhet finns bifogat som en pdf-fil nedan.