Blog Image

Kungsörn Sverige Blogg

Kungsörn Sveriges blogg

Kungsörn Sverige är en ideell obunden föreningen som arbetar för att sprida kunskap om och skydda kungsörnen i Sverige, Norden och världen. Här på vår blogg kommer vi bl.a. att publicera yttranden, nyheter och föreningsinformation. Läs gärna mer om kungsörnen och Kungsörn Sverige på www.kungsorn.se.

Kallelse till extra föreningssammanträde

Nyheter Posted on 21 Aug, 2014 14:01

Kallelse till extra föreningssammanträde i föreningen Kungsörn Sverige, Hotell
Bodensia, Boden 27 september kl 18.00

Kungsörn Sverige ser behovet av att göra en stadgeändring för att kunna hålla vår
föreningsstämma i samband med symposiehelgen i september istället för att, som
det står i våra stadgar nu i § 5, göra det före mars månads utgång. Styrelsen väljs på
två år och föreningsstämman skall enligt stadgarna hållas vartannat år. Nästa
ordinarie föreningsstämma är 2015.

Stadgeändringar skall för att bli giltiga enligt § 11 antas med två tredjedelars majoritet
vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara en ordinarie
stämma. På senaste ordinarie föreningsstämman i Sundsvall den 23 februari 2013
tog stämman enhälligt ett första beslut om stadgeändring i § 5.

Medlemmar i föreningen Kungsörn Sverige kallas således till ett extra
föreningssammanträde i Boden under symposiehelgen 26-28 september 2014.

Anledningen till förändringen är att det är mer praktiskt att hålla föreningstämman i
samband med symposiehelgen för att få ett större deltagande från medlemmarna i
stämman i och med att fler personer kan komma till symposiet. Det blir således en
mer demokratisk föreningsstämma.

Se berörda paragraferna i Kungsörn Sveriges stadgar nedan!

§5

Föreningen håller stämma innan mars månads utgång. Extra föreningssammanträde ska
hållas om styrelsens majoritet eller minst 25 medlemmar så på fordrar. Kallelse till stämma
och extra föreningssammanträde ska ske senast fyra veckor före mötet. Endast i kallelse
upptaget ärende får leda till beslut.

§ 11

Ändringar i föreningens stadgar ska för att bli giltiga antas med två tredjedelars majoritet vid
två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena ska vara en ordinarie
stämma.

Välkomna!

Styrelsen för Kungsörn Sverige/Thomas Birkö, ordförandeKungsörnssymposium 2014

Nyheter Posted on 21 Aug, 2014 13:58

Årets kungsörnssymposium är förlagt till Boden den 26-28 september. Bland programpunkterna kan nämnas aktuell forskning med sändarteknik och genetik, redovisning av årets inventerings- och häckningsresultat i de nordiska länderna, ett tema kring fjällens rovfåglar samt deras byten m.fl. programpunkter. Vi har även tänkt att bege oss ut på en exkursion till klassiska lappugglemarker. De sista detaljerna i programmet håller just i dagarna på att bli klara och vi skickar ut ett detaljerat program med hålltider senare.

Vi kommer att hålla symposiet på Hotell Bodensia, vilket ligger på gångavstånd från järnvägs- och busstation. Vi startar på fredag kväll kl. 19.00 med samkväm och en inblick i Norrbottens natur. På lördag kl. 08.30 startar symposiet och vi avrundar dagen med en gemensam middag. Söndag kl. 08.00 åker vi ut på exkursion i Norrbottens natur och vi avslutar symposiet med en gemensam lunch.

Logi

Logi i dubbelrum för två nätter kostar 685 kronor per person. Enkelrum för två nätter kostar 1070 kronor. Login betalas direkt till konferensanläggningen i samband med symposiet.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1000 kronor per person. Avgiften täcker konferenslokal, bussexkursion, lunch lördag och söndag samt middag på lördag och enklare förtäring fredag kväll.

Pris för dagbesökare: 600 kronor för lördag (inkl. lunch och middag), 400 kronor för söndag (inkl. lunch)

Konferensavgiften betalas in i samband med anmälan till Kungsörn Sverige på plusgiro 57 46 59-9.

Resa

Varje deltagare ordnar själv resan till och från Boden. Tågen stannar i centrum liksom flygbussar (eller taxi) från Kallax flygplats.

Anmälan

Anmälan sker på bifogad blankett, som skickas ifylld till aftonmora60@gmail.com


Program

Programmet finns nedan som pdf.

Välkommen till en spännande helg!

Styrelsen Kungsörn Sverige