Kallelse till extra föreningssammanträde i föreningen Kungsörn Sverige, Hotell
Bodensia, Boden 27 september kl 18.00

Kungsörn Sverige ser behovet av att göra en stadgeändring för att kunna hålla vår
föreningsstämma i samband med symposiehelgen i september istället för att, som
det står i våra stadgar nu i § 5, göra det före mars månads utgång. Styrelsen väljs på
två år och föreningsstämman skall enligt stadgarna hållas vartannat år. Nästa
ordinarie föreningsstämma är 2015.

Stadgeändringar skall för att bli giltiga enligt § 11 antas med två tredjedelars majoritet
vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara en ordinarie
stämma. På senaste ordinarie föreningsstämman i Sundsvall den 23 februari 2013
tog stämman enhälligt ett första beslut om stadgeändring i § 5.

Medlemmar i föreningen Kungsörn Sverige kallas således till ett extra
föreningssammanträde i Boden under symposiehelgen 26-28 september 2014.

Anledningen till förändringen är att det är mer praktiskt att hålla föreningstämman i
samband med symposiehelgen för att få ett större deltagande från medlemmarna i
stämman i och med att fler personer kan komma till symposiet. Det blir således en
mer demokratisk föreningsstämma.

Se berörda paragraferna i Kungsörn Sveriges stadgar nedan!

§5

Föreningen håller stämma innan mars månads utgång. Extra föreningssammanträde ska
hållas om styrelsens majoritet eller minst 25 medlemmar så på fordrar. Kallelse till stämma
och extra föreningssammanträde ska ske senast fyra veckor före mötet. Endast i kallelse
upptaget ärende får leda till beslut.

§ 11

Ändringar i föreningens stadgar ska för att bli giltiga antas med två tredjedelars majoritet vid
två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena ska vara en ordinarie
stämma.

Välkomna!

Styrelsen för Kungsörn Sverige/Thomas Birkö, ordförande