Blog Image

Kungsörn Sverige Blogg

Kungsörn Sveriges blogg

Kungsörn Sverige är en ideell obunden föreningen som arbetar för att sprida kunskap om och skydda kungsörnen i Sverige, Norden och världen. Här på vår blogg kommer vi bl.a. att publicera yttranden, nyheter och föreningsinformation. Läs gärna mer om kungsörnen och Kungsörn Sverige på www.kungsorn.se.

Sveriges kungsörnsstam måste bli större

Nyheter Posted on 01 Oct, 2013 09:54

Sverige måste ha en betydligt större stam av kungsörn än idag och vi måste dessutom komma till rätta med de hot som idag vilar över kungsörnen. Det anser Sveriges Ornitologiska Förening och Kungsörn Sverige i ett gemensamt förslag som sänts till Miljödepartementet och Naturvårdsverket.

I stället för 150 lyckade häckningar, som regeringen föreslår, måste vi nå en nivå på 480 lyckade häckningar per år för att nå gynnsam bevarandestatus. Det innebär en population på 1250 par, vilket är ungefär det dubbla jämfört med idag. Vi måste också sträva efter att kungsörnens utbredning omfattar hela landet och inte enbart 40 procent som idag. Den hotbild som vilar över kungsörnen, och som är betydande, måste också begränsas avsevärt för att arten på sikt ska ha en gynnsam bevarandestatus.

Sedan början av 2000-talet har den svenska rovdjurspolitiken haft ett mål på minst 600 häckande par kungsörnar. Men i den nya rovdjurspropositionen har regeringen gått ifrån detta och konstruerat ett helt nytt mål i form av ett referensvärde på 150 par. Med detta avses att det ska vara minst 150 lyckade häckningar per år.

Detta är helt otillräckligt anser SOF och Kungsörn Sverige. Propositionen strider dessutom mot både åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen för kungsörnen. Dessa båda dokument har tagits fram på uppdrag av regeringen, men av någon anledning verkar regeringen inte längre vilja kännas vid dem.

Uppdaterat!
Läs det gemensamma förslaget här:Kungsörnsymposium 2013 – Dovrefjell, Norge

Nyheter Posted on 14 Jun, 2013 20:56

Årets Kungsörnsymposium arrangeras av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) och Direktoratet for Naturforvaltning (DN) och kommer äga rum på Hjerkinnhus hotell på Dovrefjell, den 11-13:e oktober. Mer info om program och anmälan inom kort (anmälan kan göras f.o.m. den 15:e juli).Örndalen, vinterinventering, riksintressen, Falserbo Bird Show och nästa symposium

Nyheter Posted on 28 May, 2013 09:57

I Kungsörn Sveriges Nyhetsbrev, maj 2013 kan du läsa om exploateringen av Örndalen i Härjedalen. Länsstyrelsen går emot sina handläggare och beviljar dispens från artskyddsförordningen. Det har också resulterat i ett privat initiativ för en namninsamling för att skydda området och dess kungsörnar. För att skriva på namninsamlingen klicka här. Eller gilla initiativet på facebook. Dessutom redovisas i korthet vinterinventeringen av kungsörn och turerna kring riksintressen för vindbruk. Besök även Falsterbo Bird Show om du har möjlighet där Kungsörn Sverige deltar med en monter och representanter från föreningen. Nästa kungsörnsymposium kommer att hållas i Dovrefjell, Norge den 11-13 oktober 2013. Reservera dagarna redan nu i din kalendern och inom kort kommer mer information om symposiet.

Här är hela nyhetsbrevet som pdf-fil:Förvaltningsplan för kungsörn

Nyheter Posted on 04 Mar, 2013 18:48

Förvaltningsplanen för kungsörn är nu fastställd. Den beskriver att vi idag ligger långt under riksdagens miniminivå om 600 årliga häckningar och föreslår en rad konkreta åtgärder för att kunna nå det målet. Förvaltningsplanen tillsammans med Åtgärdsprogrammet är viktiga instrument för att kunna uppnå en livskraftig population och för att kunna uppfylla svenska och internationella krav och målsättningar för arten och biologisk mångfald. I detta arbete är Kungsörn Sverige en central aktör.

Förvaltningsplanen hittar du här:

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/sveriges-miljoarbete/regeringsuppdrag/2013/forvaltningsverktyg-bjorn-jarv-lo-orn/ru-forvaltningsplaner-kungsorn-20130228.pdfSympoisumrapport 2012

Nyheter Posted on 04 Mar, 2013 18:42

Senaste rapporten från symposiet finns nu som pdf på hemsidan. Den är också bifogad här. Under årsmötet fastställdes en resolution som behandlar hoten mot kungsörn som måste åtgärdas. Läs mer om detta i rapporten…

http://www.kungsorn.se/KS2012.pdfYttrande om exploatering i “Örndalen”

Nyheter Posted on 26 Feb, 2013 12:44

Kungsörn Sverige har yttrat sig angående Örndalenprojektet i Skorvdalen där föreningen anser att ansökan innehåller stora brister och inte uppfyller svensk och internationell miljölagstiftning.

Läs hela yttrandet här:Remissvar angående riksintresse för vindbruk

Nyheter Posted on 26 Feb, 2013 12:38

Kungsörn Sverige har skickat in ett remissvar till Energimyndigheten angående de föreslagna ändringarna i riksintresse för vindbruk. KungsörnSverige är inte imponerad och föreslår att förslaget helt dras tillbaka i dess nuvarande form.

Läs hela svaret här:Inventeringshelger i X-län 2013

Nyheter Posted on 10 Feb, 2013 20:00

Datum för gemensamma inventeringsinsatser i Gävleborgs län är lördagen den 9 mars för södra delen av
länet respektive lördagen den 16 mars för norra delen. Kontaktpersoner för mer
information är Åke Englund (aaenglund(at)telia.com) inför den 9 mars och Calle
Zetterlund (calle.zetterlund(at)helsingenet.com) inför den 16 mars. Reservdagar
vid dålig väderlek är söndagarna 10:e respektive 17:e« PreviousNext »